ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.. 2547 เป็นต้นมา ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ซึ่งเหตุความไม่สงบดังกล่าวส่งผลให้เด็กในพื้นที่ส่วนหนึ่งต้องสูญเสีย บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ทำให้เด็กกำพร้าไม่มีผู้ดูแลและไร้การศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศรัฐบาลเห็นว่าการศึกษามีส่วนสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพมีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คณะรัฐมนตรีซึ่งมี ฯพณฯ พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพังงาเมื่อ 6 กันยายน 2548 ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

22 กันยายน 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 เตรียมจัดหาที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 โดยนายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ยกถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 (ตำแหน่งในขณะนั้น) และนายสุรเชษฐ์ พฤกษวานิช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นผู้ดูแลและจัดหาสถานที่ และได้นำเสนอพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี 2 แห่ง รวม 5 แห่งใน 4 อำเภอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ 10 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายสมพร ใช้บางยาง) เป็นประธาน ร่วมกับ นายวินัย พัฒนรัฐ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 และคณะกรรมการทั้งหมด ได้มีมติให้ใช้ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งดึงดัง หมู่ที่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และหนังสือราชการแจ้งขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ใน หมู่ที่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ถึงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอนาทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง (นายเจริญ เข็มจะระ) ที่ว่าการอำเภอนาทวี สำนักงานโยธาธิการ และนำเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานรังวัดที่ดินอำเภอนาทวี เพื่อรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) ที่ 49227 จำนวน 180-1-22.8 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารช่างจังหวัดราชบุรีและกองพลทหารช่างที่ 302 จังหวัดพิษณุโลก เข้าปรับพื้นที่ในการเตรียมการก่อสร้างโรงเรียน และทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี แต่เนื่องจากรัฐบาลขณะนั้นขาดงบประมาณในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียน โครงการก่อสร้างจึงได้หยุดชะงักไปชั่วคราว

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองราชย์ครบ 60 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดยจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพิ่มขึ้น 5 โรงเรียน เป็นแบบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนสหศึกษา ประเภทประจำและไป กลับที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับเข้าโครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เมื่อถึงสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน และให้กองพลพัฒนาที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก นำโดยพันเอกศิลปนันท์ ลำกูลเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยมีระยะโครงการ 2 ระยะ (ระยะแรก 1 มีนาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2550 งบประมาณ 42,559,743 บาท และระยะที่สอง 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551 งบประมาณ 84,481,475บาท ) รวมงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง 127,041,218 บาท ในการดำเนินการก่อสร้างทั้ง 2 ระยะนั้น มูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายวินัย พัฒนรัฐ กรรมการบริหารมูลนิธิ เป็น ผู้ประสานงานในการดำเนินการก่อสร้าง ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้น นายโสภณ อนันต์โสภาจิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายเจริญ เข็มจะระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉางได้ประสานงานกับชาวบ้านในรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อขอใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3 โดยมติของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายวชิระ ขวัญเพชร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี และนางสาววรดา หลีสะหัด ครูโรงเรียนทองอยู่นุตกูล มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงาน ในการดำเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจและเปิดรับสมัครนักเรียนในเขต 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ สะเดา และนาทวี) และได้ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดยมีนักเรียนจำนวน 148 คน ครูช่วยราชการจำนวน 2 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 34 คน และลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 9 คน
 

ปัจจุบันมีนางสินีนาถ  รสเครือ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย 
1.นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารบุคคล 2.นางสิริพร  แก้วหมุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ 3.
ว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 4.นางนภาพร คงสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ