ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงเรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปรัชญาโรงเรียน

“นัตฺถิปัญฺญา สมาอาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พันธกิจ

สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ด้อยโอกาสในวัยเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองดีของชาติ