ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ปรัชญาโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ