ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและมาตรฐานตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เมื่อจบการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้                                              
1.  เห็นคุณค่าในตัวเอง มีวินัย ปฎิบัติตนตามหลักของศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม
2.  มีทักษะกระบวนการทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะการคิดการสร้างปัญญา  และทักษะในการดำเนินชีวิต
3.  รู้ทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีและสามารถปรับใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
4.  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
5.  เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6.  ใช้ความรู้ความสามารถจากทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
7.  มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.  มีความรักษ์ประเทศชาติและท้องถิ่น ทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคม