ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารการสมัครเรียน
คุณสมบัติ / เอกสารการสมัครเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว       จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร       จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร   จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
 8. หลักฐานการจบการศึกษา (หนังสือย้าย)
 9. เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
คุณสมบัติ
 1. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
 2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
 3. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า
 4. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
 5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
 6. เด็กในชนกลุ่มน้อย
 7. เด็กเร่ร่อน
 8. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก
 9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
 10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 11. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดน และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB