เอกสารการสมัครเรียน
คุณสมบัติ / เอกสารการสมัครเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว       จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร       จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร   จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน 2 ฉบับ
 7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
 8. หลักฐานการจบการศึกษา (หนังสือย้าย)
 9. เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
คุณสมบัติ
 1. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
 2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด
 3. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า
 4. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
 5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
 6. เด็กในชนกลุ่มน้อย
 7. เด็กเร่ร่อน
 8. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก
 9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
 10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 11. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดน และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
เอกสารการสมัครเรียน (ใบสมัคร)
ใบสมัคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.48 KB
หนังสือรับรองของผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หนังสือรับรองของผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.03 KB
ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.06 KB
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.38 KB
นโยบาย รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 841.81 KB