ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,21:23   อ่าน 143 ครั้ง