ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมประกันคุณภาพ วิทยากรโดย นายคูณ นามบุรินทร์ 16 พย 63
         วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล นางนภาพร คงสอน นางสิริพร แก้วหมุน และว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” วิทยากรโดย นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,18:20   อ่าน 127 ครั้ง