ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ (กิจกรรมชุมนุมลูกเสือราชป

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือราชประชานุเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์ชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง ตำบลละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราษประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ 

          ในการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือราษประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ชายแดนใต้ มีการเข้าร่วมของลูกเสือและเนตรนารี ทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลาวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมโดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 131 ครั้ง