ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๓
         วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,21:15   อ่าน 39 ครั้ง