ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๖๓
           วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล นางนภาพร คงสอน นางสิริพร แก้วหมุน และว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” วิทยากรโดย นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,18:58   อ่าน 3070 ครั้ง