ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล นางสิริพร แก้วหมุน นางนภาพร คงสอน และว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย นายประกอบ ทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมทุ่งดึงดัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,11:26   อ่าน 628 ครั้ง