ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสินีนาถ รสเครือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0384514
อีเมล์ : krudol_6@hotmail.com
เครื่องราช : ทช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี/กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/ดุริยางคศาสตร์(ไทย)
2545 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2554 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี 2563
2 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕