กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุนทร มะลิแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรรณวลัย ปานพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางนิภาภรณ์ ก้งท้ง
ครู คศ.1

นางสาวกชกร คงผอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางปภัชญา สังข์น้อย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปิ่นมณี โชจรูญเดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3