ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุทร มะลิแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณวลัย ปานพรม
ครูผู้ช่วย

นางพิศมัย สังข์น้อย
ครูอัตราจ้าง

นาง พรรณพร เทพนรินทร์

นางสาว จามจุรี เพ็ชรคงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาว หนึ่งฤทัย ยะมาพัฒน์
ครูอัตราจ้าง