ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุนทร มะลิแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรณวลัย ปานพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพิศมัย สังข์น้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาว จามจุรี เพ็ชรคงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาว หนึ่งฤทัย ยะมาพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3