ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาย ริฎวาน มะสัน
ครูผู้ช่วย

นาง นิภาภรณ์ ก้งท้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0