ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสนทรี แดงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นาย ริฎวาน มะสัน
ครูผู้ช่วย

นาง นิภาภรณ์ ก้งท้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาว นูรีต้า สีหมะ
ครูผู้ช่วย

นางสาว ปานิศา จีนเพชร
ครูอัตราจ้าง