ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราพร เตะหมาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสิริพร นพภาแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอลีนา หลีเด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนูรีซานย์ หลังสตา
ครูอัตราจ้าง

นางสายฝน ขุนพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาว วนัญญา ไชยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาว นงลักษณ์ คงเคว็จ