กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรัสวดี เพ็ชรนิล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสายฝน ขุนพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราพร เตะหมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรดา หลีสะหัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกษมา ชำนาญกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0816031757
อีเมล์ : kasama_gill@hotmail.com

นางสาวนงลักษณ์ จิตรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวตัสนีม จินากลึง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวขวัญเนตร ทะระสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวสันต์ สุวรรณราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาว วนัญญา ไชยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1