ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโศภิน คงผอม
ครู คศ.2

ครูอนันธิตา เอียดบัวขวัญ
ครู คศ.2

นาง มธุรส อมตพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นาย จิรศักดิ์ รักนุ้ย
ครูอัตราจ้าง

นาย รุสดี สนิ
วิทยากรอิสลาม

นางสาว อาอีซะห์ อาแว
วิทยากรอิสลาม

นางสาว อัมพวัน เพชรบุญวรรโณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1