ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโศภิน คงผอม
ครู คศ.2

ครูอนันธิตา เอียดบัวขวัญ
ครู คศ.2

นาง มธุรส อมตพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นาย จิรศักดิ์ รักนุ้ย
ครูอัตราจ้าง

นาย รุสดี สนิ
วิทยากรอิสลาม

นางสาว อาอีซะห์ อาแว
วิทยากรอิสลาม

นางสาว อัมพวัน เพชรบุญวรรโณ
ครูอัตราจ้าง