ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูอนันธิตา เอียดบัวขวัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางโศภิน คงผอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นาย จิรศักดิ์ รักนุ้ย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกมลวรรณ นรเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกฤตบุญ คงสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นาง มธุรส อมตพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายฐปกรณ์ หุลกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นาย รุสดี สนิ
วิทยากรอิสลาม

นางสาว อาอีซะห์ อาแว
วิทยากรอิสลาม