ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนัสรัน หลำหลี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวตรีนุช นวลติ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายธัญวัตร แดงแก้ว
ครูอัตราจ้าง