ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนัสรัน หลำหลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวตรีนุช นวลติ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายธัญวัตร แดงแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสิทธิโชค จันทรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชญานิน ยอดพรมทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1