ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวตรีนุช นวลติ้ง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย พงศกร หนูจันทร

นาย นัสรัน หลำหลี
ครูอัตราจ้าง

นาย อดิศักดิ์ หลีสหัด
ครูอัตราจ้าง