ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประสาน ไชยเอียด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบงกช คุณากรวดี
ครูธุรการ

นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นทองพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นาย วสันต์ ภูติรถยา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1