กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอาซีย๊ะ ฮะโกะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจามจุรี เพ็ชร์คงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

จรินทิพย์ ราชสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

มูหัมหมัด หมีนหลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ ทองวิไล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกัญจน์ จันเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3