ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัลนภา แก้วเพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฮายาศ สนิบู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาพร ชายแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาว บุญแก้ว ศรีษะเกษ

นายอะหะหมัด สาแล๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาว วรลักษณ์ ทองกลิ่น