ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัลนภา แก้วเพชรรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฮายาศ สนิบู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนิภาพร ชายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาว บุญแก้ว ศรีษะเกษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอะหะหมัด สาแล๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนันทวัน เทพศรี