กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววัลนภา แก้วเพชรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฮายาศ สนิบู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาว บุญแก้ว ศรีษะเกษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนันทวัน เทพศรี

นันท์ณัชฐา จตุรงค์พรเลิศ
วิทยากร